Jdi na obsah Jdi na menu
 


V pátek 18.2.2011 byla svolána Výroční členská schůze ModelKlubu Zubří.

Předseda klubu Jarda Janošek seznámil přítomné členy klubu se zprávou o činnosti klubu za rok 2010 a s finanční správou za rok 2010. Ze strany členů klubu nebyly k oboum dokumentům žádné zásadní připomínky.

Poté proběhla volba nového výboru klubu a revizní komise. Ze zvolených kandidátů se na následující výborové schůzi zvolil výbor klubu v tomto složení:

Jarda JANOŠEK - předseda

Jiří DAVID - místopředseda

Zdeněk JANOŠ - člen

Jaroslav ČÍP - člen

Petr LIŠKA - člen

Revizní a kontrolní komise byla zvolena v tomto složení:

Jaromír ZYTKA - předseda

Radek ŠIMURDA - člen

Ladislav SLOVÁK - člen

 

Dále byl projednán plán práce na rok 2011, z něhož vyplývají dvě hlavní akce klubu:

Modelářská výstava ve Velkém sále DK Zubří od 4. - 8. 5. 2011 spojená s modelářskou burzou

Závod ČP akrobatických modelů F3M na letišti VLK na Juřince 6.8.2011

Po odsouhlasení plánu práce a rozpravě byla schůze ukončena.


STANOVY MODELÁŘSKÉHO KLUBU SMČR ZUBŘÍ

 

1. Název, působnost a sídlo organizace

1.1 Název organizace : Modelářský klub SMČR Zubří

1.2 IČO 69335294

1.3 DIČ CZ69335294

1.4 Registrační číslo SMČR – 104

1.5 Sídlem organizace je Zubří a kontaktní osobou předseda klubu

1.6 Organizace používá zkratku LMK Zubří

2. Charakteristika, poslání a hlavní úkoly Klubu

2.1 l Modelářský klub SMČR Zubří ( dále jen Klub ) je dobrovolnou sportovní, zájmovou a technickou organizací sdružující především letecké a auto modeláře.

2.2 Základním posláním a hlavními cíli klubu je organizování, podpora a propagace letecko a auto modelářského sportu zejména:

2.2.1 Vytváření podmínek pro realizaci letecko modelářské činnosti členů klubu.

2.2.2 Spolupráce se SMČR.

2.2.3 Organizování soutěží, případně podpora členů, kteří na soutěžích klub zastupují.

2.2.4 Podpora práce s mládeží.

2.2.5 Spolupráce s jinými společenskými a sportovními organizacemi.

3. Členství
3.1 Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR, který podá písemnou přihlášku, nebo ústně požádá o členství v klubu. Zaplatí členský příspěvek, ztotožní se s právy a povinnostmi člena podle stanov klubu a převezme členský průkaz. Členem Klub se může stát i cizí státní příslušník, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR. Členství dětí do 15ti let je vázáno na souhlas obou rodičů nebo zákonného zástupce.
3.2 Statut „Čestné členství“ může získat osoba na základě návrhu kteréhokoliv člena Klubu a to za vyjímečný přínos klubu, zásluhy a propagaci klubu. Návrh schvaluje předsednictvo klubu a uděluje oficiálně čestné členství. Čestný člen klubu není povinen platit klubové příspěvky.

3.3 Členství v Klubu zaniká :

3.3.1 Na základě žádosti člena klubu.

3.3.2 Nezaplacením členských příspěvků do 10.12. příslušného kalendářního roku.

3.3.3 Vyloučením :

3.3.3.1 Toto je mimořádný způsob zániku členství, který lze použít pouze při mimořádně závažném porušení členských povinností, modelářské a společenské morálky.

3.3.3.2 O vyloučení člena rozhoduje výroční členská schůze Klubu a to 2/3 většinou hlasů všech členů klubu. Rozhodnutí výroční členské schůze klubu má konečnou platnost.

       3.4. O statut „Hostování v klubu“ může požádat kterýkoliv člen jiného                     modelářského klubu a schvaluje jej předsednictvo klubu. Pro hostujícího člena klubu jsou závazné Stanovy hostujícího klubu.

 

4. Organizační uspořádání Klubu

Je založeno na principech demokracie a dobrovolnosti.

4.1 Klub vytváří orgány, kterými zajišťuje činnost vyplývající z bodu 2. stanov. Orgány klubu tvoří:

4.1.1 Výroční členská schůze klubu.

4.1.2 Předsednictvo klubu.

4.1.3 Předseda

4.1.4 Kontrolní komise.

4.2 Volby předsednictva klubu a kontrolní komise, se provádějí tajným hlasováním. Volí se tři členové předsednictva a dva členové kontrolní komise. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů klubu. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi největší počet hlasů přítomných členů. Člen s nejvyšším počtem hlasů se stává předsedou klubu.

4.3 Klub nebo jeho orgány zanikají, usnese-li se na tom výroční členská schůze nejméně 2/3 většinou hlasů všech členů klubu.

4.4 Výroční členská schůze klubu je nejvyšším orgánem klubu. Je svolávána předsednictvem klubu nejméně 1x za 4 roky a to písemnou formou, minimálně 14 dnů před datem konání.

4.4.1 Projednává a schvaluje zprávu předsednictva o činnosti klubu a    zprávu kontrolní komise o jeho hospodaření.

4.4.2 Určuje hlavní dlouhodobé cíle a úkoly klubu.

4.4.3 Schvaluje stanovy.

4.4.4 Volí předsednictvo a předsedu.

4.4.5 Volí členy kontrolní komise.

4.4.6 Usnáší se o zániku klubu.

4.5 Předsednictvo klubu je nejvyšším výkonným orgánem klubu mezi výročními schůzemi klubu. Tvoří jej předseda a dva členové z nichž jeden plní kontrolní funkci .

4.6 Předsednictvo

4.6.1 Při svém jednání rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

4.6.2 Plní úkoly vyplývající z čl. 2.2.

4.6.3 Schází se podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

4.7 Předseda je statutárním zástupcem klubu. Řídí činnost předsednictva.

4.8 Člen předsednictva plnící kontrolní funkci kontroluje:

4.8.1 Dodržování stanov a dalších norem klubu.

4.8.2 Hospodaření klubu.

4.8.3 Prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti klubu a jeho orgánů.

          4.9 Kontrolní komise se schází minimálně 1x ročně a předkládá zprávu o hospodaření klubu vždy ke konci roku.

5. Práva a povinnosti členů klubu

5.1. Práva členů

5.1.1. Každý člen klubu starší 18 let má právo volit.

5.1.2. Každý člen klubu starší 18 let má právo být volen.

5.1.3. Každý člen má právo zúčastňovat se akcí pořádaných klubem.

5.1.4. Každý člen má právo podávat ústní a písemné návrhy a námitky k činnosti klubu.

5.1.5. Členové klubu mají právo používat symboliku (znak, odznaky) klubu.

5.1.6. Členové klubu mají právo využívat plochu klubového letiště v katastru Rožnova p.R. k letecko-modelářskému provozu a to na vlastní nebezpečí.

5.1.7. Každý člen klubu má nárok na vrácení ročního příspěvku na údržbu klubového letiště v Rožnově, pokud provede 1x ročně potřebnou údržbu letové plochy.

5.2. Povinností členů

5.2.1. Řídit se stanovami klubu.

5.2.2. Zaplatit do 10.12. roční členský příspěvek za příslušný kalendářní rok. Jeho výše je stanovena SMČR.

5.2.3. Zaplatit do 31.3. roční příspěvek na údržbu klubového letiště v Rožnově p.R. Jeho výše je určena a schválena členskou schůzí.

5.2.4. Hospodárně zacházet se svěřeným majetkem a finančními prostředky klubu.

5.2.5. Jednat ve prospěch klubu a chránit dobré jméno klubu.

5.2.6. Při létání na klubovém letišti v Rožnově p.R. dodržovat Provozní řád letiště.

6. Majetkové a finanční zdroje a vztahy Klubu

6.1 Majetkové a finanční zdroje klubu tvoří:

6.1.1 Členské příspěvky.

6.1.2 Výnosy ze sportovních a společenských akcí klubu, popř. podíl na výnosu z těchto akcí.

6.1.3 Příspěvky a dary sponzorů, přispěvatelů a jiných plátců včetně zahraničních.

6.1.4 Výnosy z činnosti v základním poslání.

6.1.5 Jiné výnosy.

6.2 Majetkové a finanční vztahy

6.2.1 Majetek klubu získaný vlastní činností je majetkem klubu.

6.2.2 Vztahy zde neuvedené budou řešeny dle potřeby vždy písemným ujednáním s příslušnými osobami podle obecně platných zákonů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Stanovy klubu vycházejí ze stanov SMČR platné od 30.6.2007